Нови формировки (резитба) на лозите

 

Проф. дсн Здравко Занков

 

Из архива на списание „Направи сам“ – бр. 1-2/2001 г.
 


 
Женевска двойна завеса
Формировката „Женевска двойна завеса“ (ЖДЗ) е създадена в опитната станция „Женев“ в Ню Йорк. Внедрена е в много лозарски страни – Италия, Франция, Австрия и др. У нас е изпитвана в Пазарджишки, Пловдивски и други райони на страната.
При спазване на всички указания по формирането и поддържането на лозите добивът може да се увеличи с 50 % при подходящо запазване на захарното съдържание в сравнение с другите стъблени формировки.

При формировката ЖДЗ се използва по-добре слънчевото греене, създават се условия за по-пълна механизация на производствените процеси и повишаване на добива в сравнение с познатите формировки със свободно разполагане на леторастите („Омбрела“ и др.). Двойният шпалир се прилага в двете му най-подходящи модификации – „Дуплекс“ и „Женевска двойна завеса“ (фиг. 1, а, б). При тях леторастите растат свободно и провисват надолу, като образуват двойна завеса. За разлика от формировката „Омбрела“ завесите са значително отдалечени една от друга. Това позволява да се постигне по-добро огряване и проветряване на кордоните и с това значително да се повиши продуктивността на лозите. Двойният шпалир има Т-образна подпорна конструкция с височина 1,60-1,70 m, с двустранно разполагане на кордоните при ЖДЗ и на дългите плодни пръчки при „Дуплекс“. На височина 1,60-1,70 m се изгражда платформа от три хоризонтално разположени тела на разстояние 70 cm едно от друго, прикрепени за подпорните колове и носещите хоризонтални греди (фиг. 2). Дължината на основните колове е 276 cm (70 cm в почвата и 206 cm над нея).
Fig1NSFig2NS
Т-образните подпори са две с дължина 70 cm. Те се изработват от метален винкел или дървени греди. Напречните подпори се захващат към кола с болт или метална скоба, а към върха на кола допълнително се стабилизират с поцинкован тел. В средата се прокарва по-дебел тел (около 5 mm), а минаващите на около 70 cm отстрани телове са с диаметър 2 mm. При засаждането на лозите вътре в реда на разстояние 2 и над 2 m при всяка лоза се поставя Т-образна подпора. Когато разстоянието между лозите е по-малко от 1-1,5 m, големите колове се поставят през няколко лози – една, две и три, в зависимост от биологията на сорта.

Телената конструкция се изгражда преди засаждането на лозите с хидробур. Междуредовите разстояния са от 2,40-3,60 до 4,0 m, а на лозите вътре в реда – от 0,80 до 2,40 m с тенденция да бъдат намалени на 1,0 m, за да се осигури по-голям брой лози в декар. Напоследък е приета практиката в едно гнездо да се засаждат по 2 лози със същата цел.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото