При­ложе­ния на блок­че­та­та YTONG във вът­реш­на­та ар­хи­тек­ту­ра

 

На ан­г­ли­ча­ни­те при­пис­ват сен­тен­ци­я­та „мо­ят дом е мо­я­та кре­пост“. То­ва оба­че ед­ва ли е ори­ги­нал­но от­к­ри­тие на жи­те­ли­те на ос­т­ров­на­та дър­жа­ва, за­що­то вся­ко жи­во съ­щес­т­во има нуж­да от соб­с­т­ве­но жиз­не­но прос­т­ран­с­т­во, от кът­че по­не, къ­де­то да мо­же да се уеди­ни и от­пус­не нер­в­на­та си сис­те­ма, чес­то пъ­ти на­тег­на­та до скъс­ва­не от неизбежните кон­так­ти със се­бе­по­доб­ни ин­ди­ви­ди през де­ня. Мяс­то, къ­де­то да посреща избрани гости без да се притеснява, че ще му газят с обув­ки­ по ки­ли­ма в спал­ня­та.

Пуб­ли­ку­ва­на­та пре­ди 15 го­ди­ни в „Нап­ра­ви сам“ кон­с­т­рук­ция на от­к­ри­та ка­ми­на с ме­тал­но тя­ло и днес е на­пъл­но кон­ку­рен­тос­по­соб­на на фаб­рич­ни­те об­раз­ци и мо­же да ви спес­ти по­не 500-600 ле­ва. Де­бе­ла­та 8 mm ла­ма­ри­на не по­каз­ва приз­на­ци на ко­ро­зия и един­с­т­ве­но­то, ко­е­то и лип­с­ва, е ос­тък­ле­на­та вра­та.

Ето за­що при пър­ва въз­мож­ност, щом чо­век ус­пее да се от­с­куб­не от па­нел­ка­та и да се вър­не към нор­мал­но­то са­мос­то­я­тел­но жи­ли­ще от вре­ме­то на де­ди­те си, гле­да да свие обо­со­бен кът, чи­е­то об­за­веж­да­не се от­ли­ча­ва от ста­и­те за ежед­нев­но оби­та­ва­не. Тра­ди­ци­он­ни еле­мен­ти в по­ме­ще­ни­е­то, ко­е­то предците ни ня­ко­га, а и се­га по се­ла­та все още на­ри­чат ме­ха­на, са ог­ни­ще­то, мин­де­ри­те, гру­бо из­дя­ла­на­та ма­са от ма­сив­на дър­ве­си­на и дър­ве­на­та об­ли­цов­ка на та­ва­на.

Вре­ме­на­та се про­ме­нят, про­ме­ни­ха се и въз­мож­нос­ти­те за стро­и­тел­с­т­во и вът­реш­но об­за­веж­да­не. Та­ка нап­ри­мер вмес­то от­к­ри­то­то ог­ни­ще, ко­е­то чес­то пъ­ти опуш­ва до­ма и кол­ко­то за­топ­ля, тол­ко­ва и ох­лаж­да по­ме­ще­ни­е­то, за­що­то за про­це­са на го­ре­не чер­пи въз­дух от по­ме­ще­ни­е­то и енер­гич­но го из­пом­п­ва през ко­ми­на, се­га без­п­роб­лем­но мо­же да го за­ме­ни­те със съв­ре­мен­на ка­ми­на, чи­е­то стък­ло спи­ра из­ти­ча­не­то на то­пъл въз­дух и съ­щев­ре­мен­но пред­паз­ва от не­вол­но прескачане  на огъ­ня из­вън ка­ми­на­та.

Нав­ре­ме­то нап­ра­ва­та на ка­ми­на, ко­я­то хем да бъ­де кра­си­ва, хем да го­ри доб­ре, без да пу­ши, бе ця­ло из­кус­т­во. За пуб­ли­ку­ва­на­та ко­май за пръв път у нас кон­с­т­рук­ция на от­к­ри­та ка­ми­на с ме­тал­но тя­ло (НС 9/84) и до днес по­лу­ча­ва­ме пис­ма с мол­ба да пре­дос­та­вим чер­те­жи­те й. То­ва не е слу­чай­но, за­що­то в оне­зи го­ди­ни имен­но прин­ци­път „Нап­ра­ви си сам“ бе спа­се­ни­е­то и един­с­т­ве­на­та въз­мож­ност за из­мък­ва­не от щам­пи­те и рав­ни­ще­то на „те-пе-ка“ про­из­вод­с­т­во­то. Ка­ми­на­та, ес­тес­т­ве­но, бе по­бъл­га­рен сборен ва­ри­ант от ня­кол­ко за­пад­ни мо­де­ла, ка­то ос­нов­но­то й пре­и­му­щес­т­во бе, че във вся­ко от спо­ме­на­ти­те ТПК щя­ха да ви раз­к­ро­ят и ха­ри­жат ла­ма­ри­ни­те за две бу­тил­ки „Сто­лич­ная“. На­ша­та са­моп­рав­с­ка кон­с­т­рук­ция се от­ли­чава и от­с­тъп­ва на про­миш­ле­ни­те об­раз­ци един­с­т­ве­но по две не­ща: за­мя­на­та на чу­гу­не­ни­те еле­мен­ти с де­бе­ла 8 mm сто­ма­не­на ла­ма­ри­на и лип­са­та на плът­но при­ля­га­ща ос­тък­ле­на вра­та. В до­маш­ни ус­ло­вия чу­гу­но­ле­е­не­те, ес­тес­т­ве­но, бе не­въз­мож­но, а ог­не­у­пор­ни стък­ла с раз­мер, по-го­лям от стъ­къл­ца­та на гот­вар­с­ки­те печ­ки „Меч­та“, сред­нос­та­тис­ти­чес­ки­ят бъл­га­рин та­ка и не бе виж­дал.

Пуб­ли­ку­ва­на­та в спи­са­ни­е­то ка­ми­на мно­гок­рат­но бе по­доб­ря­ва­на от на­ши чи­та­те­ли, вклю­чи­тел­но по­мес­тих­ме и ва­ри­ант с вод­на ри­за, ко­я­то поз­во­ля­ва да се зах­ран­ват с топ­ла во­да един-два ра­ди­а­то­ра в съ­сед­ни стаи.

Се­га очак­ва­ме да по­лу­чим и ва­ри­ант с вгра­де­на фаб­рич­на ме­тал­на рам­ка и стък­ло, та­ка че са­моп­рав­с­ка­та кон­с­т­рук­ция от пре­ди 15 го­ди­ни ве­че по ни­що ня­ма да от­с­тъп­ва на днешните фаб­рич­ни об­раз­ци ка­то мно­гок­рат­но ще ги  превъзхожда с ниската си цената.

Дру­ги­ят, съ­що са­моп­рав­с­ки под­ход, е да се ку­пи го­то­во­то ме­тал­но тя­ло с всич­ки ак­се­со­а­ри към не­го, ко­е­то на прак­ти­ка пред­с­тав­ля­ва го­то­ва ка­ми­на. Дос­та­тъч­но е да се свър­же към ко­ми­на и мо­же да драс­не­те клеч­ка­та. На па­за­ра се пред­ла­га впе­чат­ля­ва­що мно­го­об­ра­зие от внос­ни и мес­т­но про­из­вод­с­т­во ме­тал­ни те­ла за ка­ми­ни с раз­лич­на го­ле­ми­на и фор­ма, със и без вод­на ри­за, ка­то сред­на­та им це­на е око­ло 600-700 лв.

Вто­ра­та част от за­да­ча­та е нап­ра­ва­та на стро­и­тел­на­та кон­с­т­рук­ция око­ло ка­ми­на­та, ко­е­то ве­че  по­ве­че опи­ра до вку­са и из­бо­ра на мо­дел от мо­ре­то прос­пек­ти и спе­ци­а­ли­зи­ра­ни спи­са­ния, от­кол­ко­то на майс­тор­с­ко уме­ние. При­чи­на­та за то­ва е, че стро­и­тел­на­та кон­с­т­рук­ция има ед­на-един­с­т­ве­на за­да­ча – да прик­рие ме­тал­но­то тя­ло и ко­ми­на на ка­ми­на­та и ня­ма от­но­ше­ние към про­це­са на са­мо­то го­ре­не в ка­ме­ра­та.

За­да­ча­та до­пъл­ни­тел­но се улес­ня­ва и от фак­та, че у нас ве­че има го­ля­мо раз­но­об­ра­зие от все­въз­мож­ни об­ли­цо­въч­ни ма­те­ри­а­ли  и  на не­мал­ко мес­та с от­во­ре­ни обя­тия ви очак­ват да по­ръ­ча­те ка­ме­нен плот нап­ри­мер, кой­то след бро­е­ни дни ще по­лу­чи­те от­ря­зан и от­лич­но по­ли­ран по за­да­де­ни­те раз­ме­ри.

Блок­че­та­та YTONG са добра ал­тер­на­ти­ва за из­г­раж­да­не на кон­с­т­рук­ци­я­та око­ло ме­тал­но­то тя­ло на ка­ми­на­та.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото